Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di SD N 21 VII KOTO

a. Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani dalam buku Pendidikan Agama Islam Berbasis
Kompetensi bahwa Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam
menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani,
ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain
dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan
dan persatuan bangsa. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam merupakan suatu aktivitas
yang disengaja untuk membimbing manusia dalam memahami dan menghayati ajaran
agama Islam serta dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain.
b. Menurut Zakiyah Daradjat yang disitir oleh Abdul Majid dan Dian Andayani bahwa
pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik
agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati
tujuan, yang pada akhirnya mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Di sini, pendidikan agama Islam tidak hanya bertugas menyiapkan peserta didik
dalam rangka memahami dan menghayati ajaran Islam namun sekaligus menjadikan
Islam sebagai pedoman hidup.
c. Menurut Ahmad Supardi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, dkk bahwa pendidikan agama
Islam merupakan pendidikan yang berdasarkan Islam atau tuntunan agama Islam dalam
membina dan membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, cinta kasih
sayang pada orang tuanya dan sesama hidupnya dan juga kepada tanah airnya sebagai
karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam hal ini pendidikan Islam adalah suatu
bimbingan yang dilakukan untuk membentuk pribadi muslim yang cinta kepada tanah air
dan sesama hidup.

Baca Juga :  MTsN 1 Bukittinggi Gelar Syahadah Tahfizh Siswa Kelas IX

Related posts